អំពីយើង

ចក្ខុវិស័យ

រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈ​ការប្រែផ្លាស់ជីវភាព​ប្រជាជន​ដែលរស់នៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាល​ដោយផ្គត់ផ្គង់​ប្រាក់​កម្ចី​ដែលមាននិរន្តរភាព តម្លៃសមរម្យ និង​សេវាកម្មងាយ​ស្រួល​ជូន​ដល់​អតិថិជន។

បេសកកម្ម

ផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី​ខ្នាតតូចជូនដល់អតិថិជនរស់នៅទីជនបទ​និង​បង្កើតការងារ​សម្រាប់​យុវជន​ដែលខ្វះខាត​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​ទទួល​បាន​ឱកាស​ការងារ​សមស្រប។

គុណតម្លៃ

  • ភក្តីភាព
  • ការគោរព
  • គុណភាព
  • ប្រសិទ្ធភាព